Kreative Trøndelag
Fosen VGS > Om oss > Skolens styrende dokumenter > Pedagogisk grunnlag

Pedagogisk grunnlag

Pedagogisk grunnlag for Fosen videregående skole

Skolens pedagogiske grunnlag er formulert med utgangspunkt i:

 • opplæringsloven       
 • læreplan 
 • skolens verdidokument 
 • skolens visjon og mål


Hva / hvorfor?

Det pedagogiske grunnlag er en presisering av hvordan vi ved vår skole forstår og tolker styrende dokumenter. Det skal være med på å synliggjøre det felles ansvar vi har for elevene, og synliggjøre den profil vi har overfor foreldre, nærmiljø osv. Skolens pedagogiske grunnlag skal være med på å gi hele kollegiet en bevissthet om det som er eller bør være skolens særpreg.

Samfunnsendringer gjør at vi jevnlig må studere egen praksis med et nytt blikk. Vi må stadig stille oss spørsmål om hvordan vi skal forholde oss til ungdom og samfunn. Derfor må det jevnlig tenkes omkring det pedagogiske grunnlaget.

Skolens oppgave

Fosen videregående skoles oppgave er å forberede elevene for samfunnsliv, yrkesliv og videre studier. Dette betyr at vi ved vår skole skal utvikle hele mennesket.

Skolen skal gi eleven mulighet til å

 • tilegne seg kunnskap og ferdigheter 

 • utvikle holdninger og verdier ( omkring demokrati, likestilling, anti-rasisme, rusforebygging med mer ) 

 • ta del i estetiske og kulturelle opplevelser

Læringsarbeidet ved Fosen videregående skole skal kjennetegnes av faglighet, fordypning og sammenheng. Det er mange måter å lære på, og det er mange måter å organisere læring på. Metodisk må derfor læringsarbeidet preges av variasjon, fleksibilitet og mangfold.

Fosen videregående skole skal være en arena for en åpen og kontinuerlig pedagogisk debatt. Vi skal bygges på pedagogisk erfaring samtidig med at vi er endringsvillige slik at skolen hele tiden blir i stand til å møte nye utfordringer. Skolens virksomhet skal kontinuerlig evalueres.

Skolen er et samfunn i miniatyr der eleven skal utvikle ferdigheter i å treffe avgjørelser som får konsekvenser for dem selv og andre. Skolen skal legge til rette for reell elevinnflytelse på alle nivå i skolesamfunnet, fra ledelse til planlegging, gjennomføring og vurdering av egen læring.

Fosen videregående skole skal være aktiv som et ressurs- og kultursenter for lokalsamfunnet der det knyttes nærmere kontakter, ikke bare mellom voksne og unge, men også til lokalt næringsliv og organisasjonsliv.

Elevsyn:

Enhver elev er unik med muligheter til positiv utvikling

Enhver elev skal få dekket sine behov for trygghet, skal få oppleve aksept og anerkjennelse

Enhver elev skal inspireres og utfordres til å ta i bruk evner og anlegg

Enhver elev skal få oppleve mestring i forhold til egne evner, anlegg, modenhet

Læringssyn:

Læring er noe som skjer i den enkelte elev. Eleven bygger opp sin kunnskap, opparbeider ferdigheter og utvikler holdninger i relasjon med medelever, lærere og skolens øvrige personale.

Elevrollen:

Den enkelte elevs behov og muligheter skal stå i sentrum. Ved Fosen videregående skole skal enhver elev få en opplæring tilpasset sine forutsetninger, interesser og framtidsplaner.

Eleven skal fra første dag i skolen ha plikter og ansvar, ikke bare for egen flid og framgang, men også i forhold til de øvrige medlemmene i skolesamfunnet.

Lærerrollen:

Lærerrollen utformes i "møtet" mellom mennesker.

Lærerrollen er en sammensatt rolle som vektlegger samspillet mellom lærer og elev, og der læreren er leder for klassens arbeidsfellesskap. Dette gjelder:

 • Fag ( med bakgrunn i solid faglig og sosial kompetanse skal læreren motivere, inspirere, formidle, veilede) 

 • Omsorg ( støtte eleven i faglig og personlig utvikling, ha evne til innlevelse og kommunikasjon) 

 • Holdninger ( rollemodell, tydelig voksenperson, klassens/gruppens tydelige leder, ansvar for en systematisk oppfølging av gruppen og av den enkelte elev).

Læreren må ha vilje og evne til å samarbeid/samhandle med kolleger, foreldre, PPT, nærmiljø og ulike fagmiljøer.

Lederrollen:

Fosen videregående skole skal ha en tydelig og synlig pedagogisk ledelse som inspirerer alle i skolesamfunnet til videre vekst og utvikling.


Utskriftsvennlig versjon