Kreative Trøndelag
Fosen VGS > Fosen ressurs > Voksenopplæring

Voksenopplæring

Fosen Ressurs er 1.linje servicesenter for realkompetansevurdering av voksne.

Dersom du har planer om utdanning eller videreutdanning på videregående skoles nivå (svennebrev/fagbrev, generell studiekompetanse) ta kontakt med Fosen Ressurs for en samtale. Husk å ta med attester som viser hva du har gjort.

Alt kan telle i realkompetansevurderingen:

 • Alle skoler og kurs etter grunnskolen
 • All arbeidserfaring og praksis
 • Erfaring fra organisasjonsarbeid og frivillig arbeid.

Se også:
Søknadsskjema for realkompetansevurdering

Oppmelding til eksamen 

Sør Trøndelag fylkeskommune om voksenopplæring

Realkompetansevurdering

Realkompetanse er all formell og ikke formell kunnskap og kompetanse som en person har opparbeidet seg gjennom betalt eller ubetalt arbeid, kurs, skolegang, fritidsaktiviteter og organisasjonsarbeid.

I enkelte tilfeller, som ved utstedning av fagbrev, kan det være nok å avlegge avsluttende prøve.

Dokumentert realkompetanse kan benyttes i forhold til inntak på videregående opplæring, forkorting av opplæringsløp, godkjenning til å framstille seg til fag-/svenneprøve og godkjenning av studiekompetanse.

Realkompetansevurdering er nyttig for personer som:

 • Har yrkespraksis, men ingen formell utdannelse 
 • Har yrkespraksis og utdannelse, men ingen dokumentasjon 
 • Har noe skolegang og ønsker å fortsette og fullføre utdanningen 
 • Har helt eller delvis fullført opplæring på videregående skoles nivå, men mangler dokumentasjon
 • Har hatt hobbyer/samfunnstjeneste osv. som har gitt vedkommende relevant kompetanse i forhold til ønsket opplæring/yrkeskompetanse
 • Er innvandrere/flyktninger som ønsker/trenger norsk dokumentasjon
 • Ønsker kvalifisering i form av vitnemål, fag/svennebrev eller studiekompetanse

Skjema for realkompetansevurdering eller søknadsskjemaet fåes hos Fosen Ressurs. Ta kontakt med Fosen Ressurs for veiledning og utfylling av søknadsskjema til realkompetansevurdering.

Voksnes rett til videregående opplæring

Voksne født før 1. januar 1978 som har fullført grunnskole, men ikke har fullført videregående skole, har rett til gratis videregående opplæring. Det kan bety avkortet læringsløpet på bakgrunn av den kunnskapen den voksne allerede har. Utdanningen skal være tilrettelagt for voksne og tilpasset den enkeltes behov og situasjon. Det er fylkeskommunene som har ansvaret for opplæringen.

Fremgangsmåte:
Den enkelte kan selv ta kontakt med nærmeste videregående skole. De har informasjon om videregående opplæring og om opplæringstilbudene som finnes i fylket.

Det er forskjell mellom inntak etter to ulike paragrafer:

1.     Etter § 3-1:

 • Inntak i ordinære klasser/gruppe sammen med ungdom.
 • Søknad må sendes for hvert nytt år i skole (har ingen rett til å fullføre).
 • Som for ungdom har en voksen ingen garanti for å bli tatt inn på sitt førstevalg. 
 • Voksne med rett rangeres etter ungdom.
 • Voksne har ellers rettigheter som ordinære elever.

2.     Etter § 4A-3:

 • Voksne født før 1.1.1978 og som har fullført grunnskolen, men ikke fullført videregående opplæring, har etter søknad krav på videregående opplæring
 • Blir en voksen tatt inn på opplæring har vedkommende krav på å gjennomføre hele opplæringen fram til ønsket sluttkompetanse. Ikke nødvendig å søke hvert år.
 • Ikke krav på heltids videregående opplæring, men tilpasset den enkeltes behov.
 • Ikke krav på skyss og spesialundervisning.

Søkere som har rett etter § 4A-3 i opplæringsloven, rangeres etter personer med rett etter § 3-1 når de konkurrerer om inntak til ordinære kurs på dagtid.

Voksne med rett til videregående utdanning kan få vurdert og dokumentert din realkompetanse og utarbeidet karriereplan.

Praksiskandidatkurs i
Salg, Service og Sikkerhet

Litt om kurset:
Vi har registrert stor interesse fra butikk og kontoransatte som har et ønske om å kunne dokumentere sin kompetanse med fagbrev. Fosen ressurs starter et nytt kurs innen disse fagområdene høsten 2009. Kurset vil gå over 1 kveld i uka (dag ikke bestemt) med eksamen våren 2010. Som praksiskandidat går deltakeren opp til en tverrfaglig teoretisk eksamen på videregående kurs II-nivå i studieretningen Salg, service og sikkerhet.
Eksamen
Eksamen for dette kurset vil bli våren 2010. Dette er en avsluttende teoretisk tverrfaglig prøve. Når denne prøven er bestått og praksiskravet på 5 år er innfridd, kan man melde seg opp til den endelige fagprøven.
Hva koster det?
For deltakere over 25 år uten videregående utdanning, er utdanningen gratis (voksenrett).
For øvrige deltakere vil det vanligvis koste kr. 7.500.- i tillegg til eksamensgebyr på kr 330.-.
Ved ekstra god påmelding kan det komme på tale å la også deltakere som ikke har rett til gratis utdanning få delta gratis
For alle deltakere gjelder derimot utgifter til bøker.

Formål
Programområdet for salg, service og sikkerhet skal legge grunnlag for yrkesutøvelse innen kundebehandling, sikkerhetsplanlegging og økonomistyring i varehandel og tjenesteleveranser.

En økende og endret etterspørsel etter varer og tjenester krever at tilbudet tilpasses til nye behov og forbruksvaner. Opplæringen skal bidra til å sikre levedyktige virksomheter innen varehandel og tjenesteleveranse, ved å medvirke til å utvikle kunnskaper om planmessig, sikker, effektiv og miljømessig riktig vare- og tjenesteleveranse og å forstå hvordan markeder virker og påvirkes.

• Opplæringen skal bidra til å gi kunnskaper om markedsføring, økonomi og sikkerhet, og utvikle kompetanse i praktisk salg og bruk av digitale redskaper.
• Å gi grunnlag for utvikling av kunnskap om hvordan ulike markeder fungerer og endrer seg over tid, står også sentralt i opplæringen.
• Opplæringen skal bidra til å gi kunnskaper om:
• forebyggende sikkerhetsarbeid
• betydningen av langsiktig planlegging
• kompetanse i praktisk salg og bruk av digitale redskaper.

• Opplæringen skal bidra til å gi kunnskaper om:
o  forebyggende sikkerhetsarbeid
o betydningen av langsiktig planlegging
o relevant regelverk og etiske normer
o kompetanse til å utføre administrative arbeidsoppgaver.
o grunnlag for kompetanse for å utføre oppgaver på ulike skadesteder.

Gjennom praktisk anvendelse av kunnskap og bruk av moderne informasjons- og kommunikasjonsteknologi skal deltakerne møte flere av de kravene som stilles til samarbeid og utøvelse av arbeidsprosesser i servicebransjene. Opplæringen skal bidra til å utvikle kunnskaper om å etablere egen virksomhet.


Utskriftsvennlig versjon